Wie zijn we ?

Mogen we ons even aan u voorstellen …
Steeds meer mensen ontdekken dat geloof niet zozeer een zaak is van traditie of gewoonte maar iets dat persoonlijk beleefd wordt. Een innerlijke ervaring die je leven en relaties beïnvloedt. Wij hebben ontdekt dat iedereen een persoonlijke relatie met Jezus Christus kan hebben en dat de bijbel nog even krachtig en actueel is als 2000 jaar geleden.
In Limburg zijn er inmiddels meer dan 40 kerken als ons en we voelen ons verbonden met iedereen die persoonlijk geloof in God heeft, ongeacht tot welke kerk of groep hij ook behoort.
We pretenderen niet de enige en ware kerk te zijn, maar willen opnieuw beleven en uitdragen wat de eerste christenen hebben ervaren en verkondigd.

Kernwaarden
Binnen onze Kerk leggen we de nadruk op zorg en aandacht voor elkaar, eerbied voor Gods woord en gelijkwaardige en respectvolle relaties. We vinden het belangrijk dat iedereen zijn aandeel heeft in en betrokken is bij de zondagmorgenviering en andere activiteiten. Dus;

  • Zoals de kerk bedoeld is
  • Waar levens hersteld worden
  • Waar genade regeert
  • Waar mensen God en elkaar vinden
  • Bijbelgetrouw
  • Boeiende praise
  • Inspirerende sprekers
  • Leuk kinderprogramma

Zondagmorgenviering
Op zondagmorgen komen we samen om God te loven en danken met gebed, zang en muziek. We vieren samen het heilig avondmaal zoals Jezus dat aan zijn apostelen geboden heeft en bemoedigen elkaar met wat God ons door zijn woord duidelijk maakt. Voor de kinderen is er een aangepast programma waarin zang, een bijbelverhaal en expressie centraal staan.

Andere activiteiten
Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten zoals: bijbelstudie, huiskringen, gespreksavonden en bijeenkomsten waarin voor elkanders noden en die van anderen gebeden wordt. We vinden het erg belangrijk dat het goede nieuws aan iedereen verkondigd wordt en doen dit op verschillende manieren.
De jongvolwassenen zijn bij ons erg belangrijk. Voor hen zijn er verschillende activiteiten die zowel ontspannend als vormend van aard zijn.

Geloofsovertuiging
Onze geloofsovertuiging is niet nieuw. Het is dezelfde als die van de eerste christenen, zoals deze in de oudste geloofsbelijdenis is verwoord:
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
Ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer.
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven is en neergedaald in het dodenrijk.
Op de derde dag opgestaan uit de dood.
Opgevaren naar de hemel, zit Hij nu aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof in één heilige algemene christelijke kerk: dat is de gemeenschap van de heiligen.
De vergeving van zonden.
De wederopstanding van het lichaam.
En een eeuwig leven.